Polityka prywatności


NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI (od 25.05.2018r.)


Zapewniamy, że naszym priorytetem jest ochrona prywatności naszych Klientów. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), podjęliśmy wszelkie możliwe działania mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych Klientów Serwisu czerwonakomnata.pl

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest: PEPE PIOTR PISANIAK, ul. Kościuszki 34, 50-012 Wrocław, 515002002, admin@czerwonakomnata.pl

2. KIEDY DANE SĄ GROMADZONE I W JAKIM ZAKRESIE?

W trakcie korzystania z Serwisu czerwonakomnata.pl, podczas:
- przeglądania Serwisu,
- kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem chatu),
- rejestracji konta,
- zamawiania produktów,
mogą być gromadzone następujące dane Użytkowników:
- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznej,
- pseudonim i hasło,
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
- informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu: przeglądarka internetowa, system operacyjny, nr IP komputera, pliki Cookies (zgodnie z cookies i dane eksploatacyjne)

3. W JAKIM CELU GROMADZIMY DANE, JAK JE WYKORZYSTUJEMY I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane, na potrzeby korzystania z Serwisu czerwonakomnata.pl (przeglądanie Serwisu, kontakt z Administratorem, rejestracja konta, zapytanie ofertowe do podmiotów zewnętrznych) lub/i do realizacji zamówień.
W przypadku dokonania zakupu przez Panią/Pana produktu oferowanego w ramach Serwisu czerwonakomnata.pl, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, przewoźnikom, pośrednikom realizującym złożone zamówienie, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz współadministratorów, oraz podmiotom powiązanym ze współadministratorami (na podstawie odrębnej wyraźnej zgody), wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywania informacji handlowych dotyczących działalności i produktów oferowanych przez podmioty powiązane.

Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na udostępnienie danych, w celu realizacji korzystania z Serwisu lub realizacji usług. W każdym czasie, zgoda może zostać wycofana. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt na adres e-mail: admin@czerwonakomnata.pl

4. JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE I KTO MA DO NICH DOSTĘP?

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona jako część kompleksowych działań Administratora w celu ochrony Państwa danych osobowych. Obok Polityki, wdrożone zostały procedury oparte na rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, umożliwiające dostęp do danych jedynie upoważnionym osobom, w zakresie nie większym niż to konieczne do realizowanych zadań przez te osoby. Rejestrujemy operacje na danych osobowych oraz identyfikujemy osoby, które ich dokonują. We współpracy z podmiotami zewnętrznymi opieramy się na gwarancji stosowania przez nie wszelkich możliwych środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania udostępnionych im danych. Na bieżąco analizujemy ryzyko i monitorujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy: pracownicy Administratora, osoby bądź firmy odpowiedzialne za utrzymanie w funkcjonalności Serwisu www.czerwonakomnata.pl w tym panelu administracyjnego z zamówieniami, osoby bądź firmy świadczące usługi kurierskie lub pocztowe. Każdy z odbiorców w siedzibie Administratora, został indywidualnie upoważniony do przetwarzania danych osobowych i pouczony o spoczywających na nim obowiązkach w tym zakresie.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH – TERMINY.

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego są przetwarzane:
- rejestracja konta – do czasu likwidacji konta
- zamówienie produktów – do czasu określonego przepisami odrębnymi, w szczególności dotyczącymi przepisów ordynacji podatkowej
- marketing bezpośredni i inne usługi administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych
Ze względów prawnych, np. w celu dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami, okres przetwarzania danych może być wydłużony. Po upływie okresu przechowywania dane zostaną zanonimizowane lub trwale usunięte.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do::
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt.1 Polityki.
Administrator wykona żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych lub ograniczenie zakresu ich przetwarzania, może wpłynąć na zakres świadczonych usług przez Administratora lub firmy zewnętrzne.

7. POLITYKA COOKIES

Serwis czerwonakomnata.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.


8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Data obowiązywania Polityki prywatności, opublikowana jest w jej nagłówku. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki, poprzez opublikowanie jej na stronach Serwisu.